Volledig scherm
Een foto van de Crex Crex. © commons.wikimedia.org

Vogeltje bedreigt natuurspeelplek langs IJssel bij Deventer

DEVENTER - Het vogeltje is klein, maar de gevolgen zijn mogelijk groot. De aanwezigheid van de beschermde kwartelkoning kan betekenen dat de grote natuurspeelplek, mede betaald met subsidie van de provincie, in de uiterwaarden langs de IJssel bij Deventer er niet komt.

De groene speelplaats met duurzame elementen als keien, boomstammen, water, zand en hoogteverschillen moet komen op de Worp aan de IJssel, tussen grofweg de camping langs de rivier en de spoorbrug. Het gebied heeft de Natura2000-status, wat betekent dat de natuur beschermd is. Daar bovenop is nu een beheerplan in de maak voor de uiterwaarden.

Daarin valt de beoogde speelplek in een gebied waar weinig mag om de kwartelkoning, een bedreigde vogelsoort, te helpen overleven.

Dit is het geluid dat een kwartelkoning maakt

KWARTELKONING (Crex crex) De bovenzijde is grijsbruin en bedekt met donkere vlekken De hals is grijs van kleur De vleugeldekveren zijn lang De poten zijn lang Hoewel de kwartelkoning in eerste instantie doet denken aan een hoender, behoort de vogel tot de familie van de rallen. De poten zijn dan ook lang en net als bij andere rallen zijn de kuikens geheel zwart gekleurd. De kwartelkoning is een slechte vlieger, waarbij in de vlucht de hangende poten opvallen. In de baltstijd laat het mannetje in de schemering en 's nachts een kenmerkende roep horen die klinkt als kreks, kreks. Deze twee lettergrepen worden voortdurend herhaald en zijn tot op grote afstand te horen. De kwartelkoning broedt in Nederland vooral in vochtige graslanden zoals uiterwaarden, maar is sterk in aantal achteruit gegaan. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werden minder dan honderd broedparen geteld, zodat voor het uitsterven van de vogel in Nederland werd gevreesd. Door intensief beleid is het aantal broedparen de laatste jaren weer gestegen tot ongeveer 500. In augustus verlaat de vogel het broedgebied, om te overwinteren in Afrika. De kwartelkoning is een broedvogel van open graslanden en grazige akkergewassen als klaver, luzerne en karwij. Tijdens het broedseizoen worden insecten, slakken en ander klein gedierte gegeten, de rest van het jaar vormen zaden de hoofdmoot van het menu. Kwartelkoningen brengen de winter door in tropisch Oost-Afrika, iets dat je niet zou verwachten wanneer men kijkt naar het onbeholpen vliegvermogen wanneer een kwartelkoning een stukje vliegt. Kwartelkoningen zijn ook 's nachts actief. Kwartelkoningen houden zich bij voorkeur op in hoge en gesloten vegetatie en kunnen bij benadering vrijwel 'ongemerkt' verdwijnen. Alleen de mannetjes maken hun aanwezigheid in het broedseizoen kenbaar met het kenmerkende en luide, raspende crex crex geluid. Dit heeft wel wat weg van het geluid van een duim die over een kam strijkt, en het draagt zo ver dat het in een rustige nacht en in een stille omgeving tot op ruim een kilometer hoorbaar is! De raspende roep is bijna de enige manier om erachter te komen dat zich ergens een kwartelkoning bevindt. Algemeen Zeer schaarse tot schaarse broedvogel; doortrekker. Verspreiding: kwartelkoningen komen alleen in de zomer (april-september) in Europa voor. Hun broedgebied strekt zich uit van Ierland in het westen tot het Baikalmeer in Siberië in het oosten. De noordgrens wordt ongeveer gevormd door de 62e breedtegraad. In het zuiden broeden ze tot in Zuid-Frankrijk, Italië, de Balkan en Kaukasus. In de winter verblijven de grootste aantallen op de savannes in het oosten en zuidoosten van Afrika. Mogelijk trekken vogels van de Britse Eilanden en Frankrijk via Gibraltar naar Afrika, en nemen de continentale vogels eerder een route via het Midden-Oosten Biotoop: akkers, graslanden, rietland en ruigte, rivieren, weiden (kleinschalig) Voedsel- en broedbiotoop: bloemrijke hooilanden zijn hét leefgebied van de kwartelkoning. In deze dichte vegetatie vindt de kwartelkoning zijn voedsel, dat bestaat uit emelten, langpootmuggen, eendagsvliegen en meer. Het is verbazingwekkend zo snel als een kwartelkoning zich door een zeer dichte vegetatie kan bewegen. Kwartelkoningen maken per jaar twee legsels, in een nest dat niet veel meer is dan een goed verscholen kommetje van gras. Voedsel: vooral regenwormen, slakken en grotere insecten (spinnen, loopkevers, etc.). Deze worden voornamelijk van de grond opgepikt. Broedperiode: mei-augustus Groet Kees Vanger

In samenwerking met indebuurt Deventer

Deventer