Volledig scherm

Tien lintjes in Kampen

KAMPEN - Negen inwoners van de gemeente Kampen en één Zuidwoldenaar hebben vanmorgen in het Kamper gemeentehuis een koninklijke onderscheiding ontvangst mogen nemen.

Tijdens de lintjesregen worden burgers beloond voor hun bijzondere verdiensten aan de samenleving.

Hieronder de gedecoreerden met een toelichting op hun verdiensten:

Mevrouw L.R. Bartels - Van der Wolde (63 jaar), Kampen / Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Bartels zet zich al geruime tijd in voor gehandicaptenwelzijn in de breedste zin van het woord. Zo was zij van 1999 tot 2005 als vrijwilliger betrokken bij het koor voor gehandicapten van de Stichting Philadelphia zorg. Tegenwoordig is zij secretaris van de stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden (sinds 1996), vrijwilligster voor de sinterklaasviering van het 'Zalkerveer' (sinds 2000) en algemeen bestuurslid stichting Aangepast Sporten Kampen (sinds 2007). Daarnaast is zij vrijwilligster bij de Stichting Evenementen City Kampen en organiseert vanuit deze functie de jaarlijkse Oldtimerdag. Sinds 2010 is zij ook secretaris van de Terminale Thuiszorg Kampen e.o..

Mevrouw A. van Dorsten (53 jaar), 's-Heerenbroek / Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1993 is mevrouw Van Dorsten mantelzorgster en draagt de zorg voor haar verstandelijk gehandicapte broer. Daarnaast gaf zij van 1994 tot 2009 leiding aan de interkerkelijke tienerclub "Bid en Werk" te 's-Heerenbroek.

De heer H. Fix (70 jaar), Wilsum / Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1976 tot 2004 was de heer Fix lid van het college van notabelen van de Hervormde Kerk in Wilsum. In 2004 ging deze functie over in de functie van lid van de commissie van beheer en advies. Deze rol heeft hij tot 2008 vervult. Van 1986 tot 1994 was de heer Fix raadslid voor het CDA in de voormalige gemeente IJsselmuiden. Sinds 1994 tot heden is hij secretaris en waarnemend voorzitter van vereniging Dorpsbelangen Wilsum. Deze vereniging zet zich in voor de behartiging van de belangen van de inwoners van de dorpskern Wilsum. Daarnaast verzorgt hij rondleidingen door de Nederlands Hervormde Kerk te Wilsum, de oudste kerk uit Overijssel die stamt uit ca. 1050.

De heer C. Koers (61 jaar), Kampen / Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De vrijwillige activiteiten van de heer Koers starten in 1983, wanneer hij als diaken benoemd wordt in de Hervormde gemeente te Kampen. Dit ambt vervult hij tot 1991. Van 1984 tot 2008 zette hij zich in als medewerker bij de kerktelefoon. In zijn dagelijkse werk als timmerman vervulde de heer Koers een leermeesterfunctie en zette hij zich in als begeleider van leerlingen. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de oprichting van de OR in 1993 en heeft hij enkele jaren deel uitgemaakt van het OR-bestuur. Van 2000 tot 2009 was de heer Koers lid van het kaderbestuur van de houtbond CNV. Daarnaast is hij sinds 1970 actief lid van Christelijk Mannenkoor DEV.

De heer J. Leene (76 jaar), Kampen / Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1990 is de heer Leene 15 jaar voorzitter geweest van de Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel. Daarnaast vervulde de heer Leene van 1999 tot 2008 de rol van voorzitter van de Protestants-Christelijke Ouderen Bond en behartigde op deze wijze de belangen van 50-plussers. Sinds 2000 was hij vanuit deze functie tevens actief binnen de stichting Welzijn senioren Kampen en vervulde hij tijdelijk de functie van penningmeester. Tegenwoordig is de heer Leene op persoonlijke titel secretaris van deze stichting.

De heer M.J. Tennekes (66 jaar), Kampen / Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Tennekes heeft zich ruim 43 jaar beziggehouden met 'geluid'. Niet alleen professioneel als raadgevend ingenieur en later als inspecteur bij het ministerie van VROM, maar hij heeft zich vooral ook beziggehouden met het verspreiden en vastleggen van zijn kennis op het gebied van geluid (zowel technisch als juridisch).

De heer Tennekes heeft twee belangrijke muziekspectra ontwikkeld; het standaardpopmuziekspectrum en het standaardhousemuziekspectrum. Hij is secretaris van de Nederlandse Stichting Geluidshinder, bestuurslid van het Nederlands Akoestisch Genootschap en lid van de normcommissie Akoestiek van de NEN. Daarnaast geeft hij vele lezingen, schrijft boeken en publiceert hij regelmatig artikelen.

Mevrouw A.S. van 't Veen (74 jaar), Kampen / Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1990 is mevrouw Van 't Veen actief om de belangen van mantelzorgers te behartigen. Zo heeft zij op eigen initiatief spreekuren georganiseerd voor mantelzorgers. In 1997 heeft dit geleid tot de contactgroep mantelzorg waar zij tot nu toe voorzitter van is. In 1999 sloot mevrouw Van 't Veen zich aan bij enkele Kampenaren om iets te kunnen betekenen voor mantelzorgers van dementerenden. In 2003 is uiteindelijk het Alzheimercafé in Kampen opgericht. Ook hier vervuld zij de rol van voorzitter. Verder is zij intensief betrokken geweest bij de oprichting van het ontmoetingscentrum Het Baken, waar zij vanaf 2003 officieel zitting heeft in het bestuur van deze stichting. Tevens is zij lid geweest van de cliëntenraad van het Zonnehuis te Zwolle en is momenteel lid van de WMO-adviesraad Kampen.

De heer K. de Weerd (53 jaar), Zalk / Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van de Weerd is sinds 1982 actief voor Brassband Excelsior te Zalk. De eerste vier jaar vervult hij binnen het bestuur de rol van penningmeester en in 1986 wordt hij benoemd tot voorzitter van de Brassband. Een rol die hij nu 25 jaar vervult. Van 1994 tot 2002 was decorandus bestuurslid en vervangend voorzitter in het schoolbestuur van de Christelijke basisschool Oranjeschool te Zalk. Daarnaast is hij sinds 2002 ouderling van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Zalk en Veecaten. Onlangs is hij opnieuw benoemd in dit ambt.

Mevrouw T.C. Zweers (69 jaar), Kampen/ Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1980 tot 1998 was mevrouw Zweers actief voor de tennisvereniging KJLTC te Kampen. De eerst vijf jaar als secretaresse en daarna als voorzitter van de tennisvereniging. Daarnaast zette zij zich in als lid van een oudercommissie, lid van de kerkenraad van de Lutherse Kerk en was zij een aantal jaren vrijwilligster bij de lokale omroep IJsselmond. Tegenwoordig is zij actief als lid van de Hoogwaterbrigade te Kampen en als voorzitter van de Sportraad Kampen. De Sportraad heeft tot doel de sport, in al haar verschijningsvormen, in de gemeente Kampen te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin. Mevrouw Zweers is vanuit het bestuur aanspreekpunt c.q. contactpersoon voor de gezamenlijke gymverenigingen in Kampen en is zij voorzitter van de jury tijdens de jaarlijkse, door de Sportraad georganiseerde, sportverkiezingen.

Uitreiking onderscheiding door burgemeester gemeente De Wolden

De heer J.W. van de Wetering, directeur Taxi Service Connexxion in IJsselmuiden en woonachtig in Zuidwolde, wordt deze ochtend ook Koninklijk onderscheiden in Kampen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau). De burgemeester van gemeente De Wolden, de heer P.H. Snijders, komt de versierselen in Kampen uitreiken. De uitreiking is in Kampen omdat de activiteiten, waarvoor de heer Van de Wetering onderscheiden wordt, in de gemeente Kampen plaatsvinden.

De heer Van de Wetering krijgt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als voorzitter voor de Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden (vanaf 1985), zijn inzet als voorzitter van 1994 tot 2009 van de stichting vrienden van de IJsselwelle (nu Philadelphia Zorg) en zijn bestuurslidmaatschap vanaf 2005 bij de Stichting vrienden van Hendrik van Boeijen. Daarnaast krijgt hij de onderscheiding ook vanwege zijn inzet voor de kwaliteitsverbetering en professionalisering van de taxibranche.