Volledig scherm

Raad Steenwijkerland bespreekt perspectiefnota in juli

STEENWIJKERLAND - Het college van B&W heeft de Perspectiefnota 2017-2020 van de gemeente Steenwijkerland vastgesteld. De Perspectiefnota is de voorloper voor de Programmabegroting 2017 – 2020, die later dit jaar wordt vastgesteld. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt een klein tekort geprognosticeerd. Vanaf 2019 slaat het tekort om in een positief saldo van ruim een 0,5 mln. (2020).

Wethouder Wim Brus ‘Het college constateert dat er nog steeds sprake is van sterk wisselende inkomstenstromen van het Rijk richting gemeenten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en het sociaal domein. Daarom zijn we als college content met het feit dat we een sluitend meerjarig perspectief kunnen aanbieden. Een meerjarig perspectief waarin we als college geld hebben gereserveerd voor een nieuwe school in Giethoorn, het vervangen van diverse oeverbeschoeiingen in ons waterrijke gebeid en het vervangen van openbare verlichting. De vorig jaar aangekondigde bezuinigingen op een aantal gesubsidieerde instellingen (o.a. sociaal-cultureel werk, bibliotheek) hebben we teruggedraaid. Wel onderzoeken we, naar aanleiding van het onlangs verschenen Rekenkamerrapport, de efficiency van de subsidies die door de gemeente aan deze instellingen worden verstrekt. Daarnaast zijn we van plan om met behulp van financiële bijdragen van onder meer de provincie fors te investeren in de binnenstad van Steenwijk en het Nationaal Park Weerribben en Wieden. Tenslotte hebben we ook nog budgettaire ruimte om te investeren in duurzaamheid zoals de aanschaf van zonnepanelen op het gemeentehuis en Rabotheater De Meenthe." De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota 2017 - 2020 in zijn vergadering van 5 juli 2016.