Volledig scherm
Even varen en zwemmen met het bijbootje. (Archieffotot)

Groen licht voor varen op de Vecht

De Vecht tussen Ommen en Hardenberg wordt toegankelijk voor sloepjes en kleine motorjachtjes. Tenminste dat is de praktische uitwerking van een advies van een Breed Bestuurlijk Overleg aan waterschap Vechtstromen.

Het is nu aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen het advies over te nemen. Tien jaar lobbyen heeft tot dit resultaat geleid, aldus een opgetogen wethouder Ilona Lagas van Ommen vrijdagmiddag. 

Diepgang

In het nu geldende vaarbesluit uit 2012 is vastgelegd dat de rivier tussen Ommen en Hardenberg, in het kwetsbare Natura2000-gebied een minimale diepgang van 50 centimeter moet hebben. Dit maakt het onmogelijk voor kleine kajuitjachtjes en grotere sloepen om van de rivier gebruik te maken. 

Het voorstel is om het vaarbesluit in te trekken. ,,Daardoor is het straks de rivier die de mogelijkheden biedt", legt Wim Stegeman van het dagelijks bestuur van Vechtstromen uit. ,,Wij hoeven daardoor niet meer te baggeren om de minimale vaardiepte te garanderen, de rivier ontwikkelt zich volgens volledig natuurlijke processen. De enige beperking die straks geldt voor de toegang tot het water zijn de maten van de sluizen en bruggen. Ook zal in de NBwet-vergunning een snelheidsbeperking ingevoerd worden." Ook komt er een algeheel aanlegverbod voor het vaarverkeer, met uitzondering van daarvoor aangewezen plaatsen.

Waterveiligheid

Prioriteit in het nieuwe Vaarconcept voor de Overijsselse Vecht heeft de waterveiligheid. ,,Daarna komt de ontwikkeling van de rivier tot halfnatuurlijke laaglandrivier, waarbij gekeken is naar gevolgen als verdroging en natuurontwikkeling. Pas daarna is er ruimte voor sociaal-economische functies, voor zover ze niet strijdig zijn met de twee eerdere punten", benadrukt Stegeman.

Klaas Jan Boessenkool, ondernemer uit Ommen, maakte namens VNO-NCW deel uit van het overleg. ,,Het is hartstikke mooi dat er nu consensus is. Dat betekent een behoorlijke sociaal-economische impuls voor het Vechtdal." 

Het uiteindelijke doel van de stichting Belangenbehartiging Bevaarbaarheid Vecht (BBV), die de lobby de afgelopen jaren heeft volgehouden, is het mogelijk maken van doorgaande vaarroutes vanuit Zwolle via Ommen richting Drenthe, Twente en Duitsland. Het varen op de Vecht blijft wel voorbehouden aan kleine pleziervaartuigen. 

Halfnatuurlijk

Ook de natuurorganisaties (Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit en Natuur en Milieu Overijssel) zijn tevreden over het compromis. Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel: ,,Afgesproken is de eis voor minimale diepgang uit het vaarbesluit te halen. Zo hoeft er niet ingegrepen te worden in het watersysteem en blijft het karakter van de halfnatuurlijke laaglandrivier behouden. Wij vinden dat de waterveiligheid en natuur van hoger belang zijn dan de recreatieve waarde. Dat wordt in dit advies gestand gedaan. " 

Onder het advies dat aangeboden wordt aan het Algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen ligt een onderzoek, uitgevoerd namens de BBV. Daaruit is gebleken dat de diepgang van de Vecht bovenstrooms van Ommen met de huidige stroomsnelheid en hoeveelheid van het water van nature op twee meter zal blijven. Wanneer het Waterschap de knoop doorhakt over het nieuwe vaarconcept, is nog niet bekend.

Vechtdal