Volledig scherm
Ter illustratie. © Shutterstock

Opnieuw minder muskusratten gevangen in Overijssel

Het aantal gevangen muskusratten in Overijssel en Zuid-Drenthe is opnieuw gedaald. Door de lagere vangst stellen de waterschappen dat er meer vat is gekregen op de populatie van het dier.

Afgelopen jaar werden in de werkgebieden van de waterschappen Vechtstromen en Drents-Overijsselse Delta een kwart minder muskusratten gevangen dan het jaar ervoor. Waar beide waterschappen in 2018 nog 8305 muskusratten vingen, daalde dit aantal naar 6149 muskusratten vorig jaar. Het aantal gevangen muskusratten daalde de afgelopen jaren spectaculair. In 2014 werden in beide werkterreinen nog 21.355 muskusratten gevangen. Eenzelfde trend is waar te nemen bij de waterschappen in de Noordelijke provincies.

Muskusrattenbeheer is noodzakelijk, want de dieren graven holen en gangen in dijken en oevers. Ze vormen daarmee een gevaar voor de waterveiligheid. De bestrijding van muskusratten is bij wet geregeld. Het doel is om de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is.

Vangststrategie

De sterk dalende muskusrattenpopulatie is volgens de waterschappen een gevolg van een actieve vangststrategie. Door betere samenwerking en meer te bestrijden bij de bron neemt de populatie af. Zo worden er gezamenlijke vangacties gehouden in de gebieden waar de meeste muskusratten zitten. Hierdoor kan een groot gebied in korte tijd effectief en efficiënt bestreden worden.

Volledig scherm
Het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. © WDOD

De waterschappen besloten afgelopen zomer om in te zetten op een muskusratvrij binnenland. De instroom van muskusratten vanuit Duitsland ligt vrij hoog en het is een speerpunt om dit nu in te dammen. Het duurt volgens de waterschappen ongeveer twaalf tot vijftien jaar om het binnenland muskusratvrij te krijgen. Door het binnenland van Nederland muskusratvrij te houden, is het risico op graafschade in dijken en oevers minimaal. Zo blijft de waterveiligheid verzekerd.

Dierenleed

Door minder dieren te vangen wordt ook het dierenleed beperkt. Daarnaast verwachten de waterschappen dat de kosten van de muskusratbestrijding op termijn lager zijn dan met de oude aanpak. Het is onbekend hoeveel geld er jaarlijks wordt uitgetrokken voor de muskusratbestrijding.

Volledig scherm
Het werkgebied van Waterschap Vechtstromen beslaat een forse gebied langs de Duitse grens. © Waterschap Vechtstromen

Vechtdal