Volledig scherm
Het zangvogeltje cetti's zanger is voor het eerst in Zwolle waargenomen. © eigen foto

Meer zeldzame diersoorten duiken op in Zwolle

videoDertien zeldzame of beschermde diersoorten zijn de afgelopen jaren uit Zwolle verdwenen, maar daartegenover staat dat 26 nieuwe soorten zijn opgedoken. Dat blijkt uit een grootscheeps faunaonderzoek door 70 gespecialiseerde vrijwilligers. 

Ze namen 900 hectare bos, water, landgoederen en parken in Zwolle onder de loep en ontdekten zeldzame soorten als het locomotiefje (een sprinkhaan) en cetti's zanger (een zangvogel). 

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente Zwolle, het waterschap Drents-Overijsselse Delta en drinkwaterbedrijf Vitens. Met de uitkomsten kunnen ze hun voordeel doen bij het beheer van de terreinen. Vijf jaar geleden bijvoorbeeld werd ontdekt dat Zwolle een grote populatie sleedoornpages huisvest. Maar uitgerekend de sleedoorns waarin deze vlinders waren ontdekt, werden rigoureus gesnoeid. De fauna-inventarisatie moet dat soort situaties voorkomen. 

Voor het fauna-onderzoek werden 70 ‘soortspecialisten‘ ingeschakeld, die thuis zijn in specifieke diersoorten zoals reptielen, vissen, broedvogels, amfibieën, libellen en vlinders. Zij gingen het afgelopen jaar op pad. Hun bevindingen zijn vastgelegd in een lijvig rapport.

De vrijwilligers troffen 135 soorten aan die onder de ‘kritische soorten‘ vallen. Dit zijn zeldzame of in voortbestaan bedreigde soorten. 26 daarvan werden nu voor het eerst in Zwolle waargenomen. Het gaat dan onder meer om de zangvogel cetti’s zanger, de sierlijke witsnuitlibel, de bever en de Kempense heidelibel.  Van de zeldzame meervleermuis is voor het eerst een broedkolonie aangetroffen. Verder concluderen de onderzoekers dat Zwolle van nationaal belang is voor de sleedoornpage en het locomotiefje, een sprinkhanensoort. Laatstgenoemde komt voor in het terrein Spoorzone-Voorsterpoort. Verder blijken braakliggende industrieterreinen op Hessenpoort een walhalla te zijn voor de veldleeuwerik, de kwikstaart en diverse dagvlindersoorten. En nabij de Schellerdijk is dankzij het uitzetten van ‘broedvlotjes‘ een nieuwe kolonie zwarte sterns te zijn ontstaan.

In het woensdagavond gepresenteerde rapport doen de onderzoekers ook aanbevelingen aan de terreinbeheerders om de soortenrijkdom te bewaren en te stimuleren. Het gaat dan om zaken als gefaseerd onderhoud/maaien van weides en watergangen, de aanleg van plassen en poelen, het ophangen van extra vleermuiskasten en het natuurvriendelijker maken van oevers.

Vijf jaar geleden werd ook zo'n fauna-onderzoek gedaan. Ten opzichte van toen zijn 26 nieuwe soorten waargenomen, maar 13 soorten bleken verdwenen te zijn. Van de soorten die toen én nu gezien werden, is het overgrote deel stabiel gebleven of in aantal toegenomen.

Bekijk en beluister hier de rietvogel cetti‘s zanger:

In samenwerking met indebuurt Zwolle